Our Team

Prakash Aryal

Prakash Aryal

Managing Director
Hem Prabhas Adhikari

Hem Prabhas Adhikari

Art Director
Pushpendra Khadka

Pushpendra Khadka

Chief Technical Officer
Roshan Danuwar

Roshan Danuwar

Finance Head Legal Advisor
Ramesh Acharya

Ramesh Acharya

Creative Director
Ashok Shrestha

Ashok Shrestha

Developer
Aarbhin Adhikari

Arbin Adhikari

Graphic Designer
Srijana Aryal

Er. Srijana Aryal

Technical Writer